ehl -i îman


ehl -i îman
[ نﺎﻤیا ﻞها ]
iman edenler, inananlar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EHL-İ HAK — f. İmân, İslâmiyet ve Hak yolunda olan. Hak mezhebde olan. Hakka, hakikata vâsıl olmuş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ ZEVK — Zevklenenler, lezzet alanlar. * Tas: Cenab ı Hakk a yakınlıkla, kurbiyetle veya uyanık kalble iman ve Kur an hakikatlarından zevk alanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DALALET — İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah a isyankâr olmak. * Şaşkınlık.(... Nevâfil kısmında, emr i istihbabî ile yine ehl i iman mükelleftir. Fakat, terkinde azab ve ikab yoktur. Fiilinde ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BELÂ — (c.: Belâyâ) Afet. Sıkıntı. Tasa, kaygı. Musibet. Mücazat. İmtihan. Dâhiye. * Yaramaz nesne. (Bak: Sadaka)(Ey insan! Mâdem canavar sûretinde bir hayvan, insanların hânesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor; öyle ise, mahlukatın en… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NİŞANE-İ TASDİK — Kabul edildiğine dâir işaret, tasdik işareti. * Mu cizeler.(Kabir, ehl i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı (olduğunu) ihbar eden 124 bin muhbir i sâdık, ellerinde nişane i tasdik olan mu cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂMENTÜ — İmân ettim demek olup Ehl i Sünnet Mezhebi olan mü minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NOKTA-İ NAZAR — Görüş, bir nevi fikir. (Bak: Rasyonalizm)(Nazar ı Nübüvvet ve tevhid ve imân; vahdete, âhirete, Uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbâba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta i nazar… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RASYONALİZM — Fr. Fls: Akliyecilik. Her şeyin yalnız akıl ile bilinebileceğini iddia eden bir felsefi görüş. (Bak: Felsefe)(Nazar ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Ehl i felsefe ve hikmetin nazarı;… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASÂ-YI MUSÂ — Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı. * Kafir sihirbâzları Cenab ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Cemaleddin Kaplan — Logo der Organisation Kaplans Cemaleddin Kaplan (* 1926 in İspir, Erzurum; † 15. Mai 1995 in Köln) war der Gründer der Organisation Kalifatstaat. Kaplan propagierte einen rigiden Islam und erlangte als „Khomeini von Köln“ bundesweite… …   Deutsch Wikipedia